Text Size

Prédikációk 2012

2Korinthus 12,7-10- Az Úrral való találkozás erőtlenségben- 2012.12.31.

2012.12.31 – 2Korinthus 12,7-10 - Az Úrral való találkozás erőtlenségben

„ … Ezért tehát, hogy el ne bizakodjam, tövis adatott a testembe: a Sátán angyala, hogy gyötörjön, hogy el ne bizakodjam. 8Emiatt háromszor kértem az Urat, hogy távozzék az el tőlem.  9De ő ezt mondta nekem: "Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz." Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem.  10Ezért a Krisztusért örömöm telik erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben és szorongattatásokban; mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős.”

(2Korinthus 12,7-10)

A 2012. – 2013. esztendő fordulóján három napon át tartunk istentiszteleteket, 30-án, vasárnap, majd óév és újév napjain. Ez a három nap alkalmas arra, hogy a 2Korinthus 12. fejezetére figyeljünk. Ez a fejezet az Úrral való találkozásról szól. Ezt tematizálja az apostol, mindjárt az első versben: „ezek után rátérek az Úr megjelenésére…” (1).

 

Register to read more...

2Korinthus 12,1-5 -Az Úrral való találkozás- 2012.12.30. -

2012.12.30 – 2Korinthus 12,1-5 - Az Úrral való találkozás

„ 1Dicsekednem kell, habár nem használ; rátérek azért az Úr megjelenéseire és kinyilatkoztatásaira. 2Ismerek egy embert a Krisztusban: tizennégy évvel ezelőtt - hogy testben-e, vagy testen kívül-e, nem tudom, csak az Isten tudja -, elragadtatott a harmadik égig. 3Én tudom, hogy az az ember - hogy testben-e vagy testen kívül-e, nem tudom, csak az Isten tudja -, 4elragadtatott a paradicsomba, és olyan kimondhatatlan beszédeket hallott, amelyeket nem szabad embernek elmondania. 5Ezzel az emberrel dicsekszem, nem pedig önmagammal; ha csak az erőtlenségeimmel nem.”

(2Korinthus 12,01-05)

Az esztendő utolsó vasárnapján, december 30-án, valamint holnap és holnapután, az óévi és újévi istentiszteleten a Korinthusi második levél 12. fejezetére figyelünk; egymás után három alkalommal.

Register to read more...

2012.12.16. -Királyok 15,01-07 -Azarjá király uralkodása

2012.12.16 – 2Királyok 15,01-07 – Azarjá király uralkodása

„(1) Jeroboámnak, Izráel királyának huszonhetedik évében kezdett uralkodni Azarjá, Amacjának a fia, Júda királya. 

(2) Tizenhat éves volt, amikor uralkodni kezdett, és ötvenkét évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyjának a neve Jekoljá volt, Jeruzsálemből származott. 

(3) Azt tette, amit helyesnek lát az ÚR, egészen úgy, ahogyan tett apja, Amacjá. 

(4) De az áldozóhalmok nem szűntek meg, a nép még ott áldozott és tömjénezett az áldozóhalmokon.  

(5) Az ÚR megverte a királyt, és poklos lett halála napjáig. Ezért egy elkülönített házban lakott, és Jótám királyfi állt a palota élén, ő bíráskodott az ország népe fölött.

(6) Azarjá egyéb dolgai, mindaz, amit véghezvitt, meg vannak írva Júda királyainak a történetéről szóló könyvben. 

(7) Azarjá pihenni tért őseihez, és eltemették ősei mellé, Dávid városában. Fia, Jótám lett utána a király. "

(2Királyok 15,01-07)

(3-5) „Azt tette, amit helyesnek tart az Úr … DE az áldozóhalmok nem szűntek meg … Az Úr megverte a királyt, és poklos lett halála napjáig…” (2Királyok 15)

A júdai és izráeli királyok történetét olvasva mindig az a kérdés, hogy mi ebből Isten számunkra szóló mai üzenete, mi közünk nekünk ehhez; hogyan érint ez bennünket, a 21. század Balatonalmádijában élő embereket? Egy olyan leírást hallottunk, amit elsőre talán alig fogtunk fel.

Az aktuális üzenet meghallásához ezért elengedhetetlen, hogy ne csak olvassuk, hanem tanulmányozzuk a szent szöveget, utána olvasva a kortörténeti vonatkozásoknak, a szentíró által kiemelt eseményeknek, és az akkor megfogalmazott értékeléseknek: azt tette, ami helyes az Úr szerint, illetve nem az Úr útján járt. Isten Lelke által ihletett történetírás ez, ezért vegyük komolyan minden sorát. Utána tehetjük fel joggal a kérdést, miben érint ez bennünket ma?

Register to read more...

2012.12.09. – 2Péter 01,03-07 -Az isteni természet jellemzői

2012.12.09. – 2 Péter 01,03-07 -Az isteni természet jellemzői

Helyszín: BA

Szeretett Testvéreim! Hallgassuk meg advent második vasárnapján Isten igéjét, amelynek alapján az Ő Lelke segítségül hívásával az üzenetét szeretném hirdetni előttetek, ahogy az írva található Péter 2. levele 1. fejezetében a 3. verstől a 7. versig terjedő szakaszban. A megnevezett helyen így szól hozzánk Isten igéje: „Az Ő isteni ereje megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és a kegyességre való, azáltal, hogy megismertük Őt, aki saját dicsőségével és tökéletességével hívott el minket. Így drága és hatalmas ígéreteket kaptunk, hogy ezek révén isteni természet részeseivé legyetek és elkerüljétek azt a romlottságot, amely a bűnös kívánság által uralkodik a világon. Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy hitetekben mutassatok igaz emberséget. Az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban kegyességet, a kegyességben testvéri szeretetet és a testvéri szeretetben minden ember iránti szeretetet.” A minden kegyelemnek Istene tegye áldottá az Ő igéjének hallgatását, szívünkbe fogadását és meghallgatását. Ámen.

Register to read more...

2012.11.04. -1Korinthus 15,03-05. Megjelent

2012.11.04. – 1Korinthus 15,03-05 Megjelent

Helyszín: BA

Kedves Testvérek! Az evangélium lényegét fogalmazza meg az apostol a feltámadás himnuszának most felolvasott részében, ebben a három versben, amely már akkor is egy korabeli hitvallás volt. Próbálták a Krisztuseseményt minél tömörebben összefoglalni már abban a korban is és annak a lényegét megvallani. Az apostol jelzi, hogy ezt a korabeli hitvallás formulát ő maga is úgy kapta, átvette és hűségesen továbbadja, amelyben az egész Szentírás lényege, az evangélium üzenete megfogalmaztatott. Jézus Krisztus meghalt, eltemették, feltámadt és megjelent.

Register to read more...

Page 1 of 7