Lelkészeink

Steinbach József

Steinbach József református lelkészt 1990. augusztusában választották a Balatonalmádi és Balatonfűzfői Társegyház lelkészének.

 

Prédikáció közben Steinbach József

Életrajzi vonatkozások:

Életem vezérigéje a 107. zsoltár 43. verse: "Aki bölcs, gondolja meg az Úr kegyelmes tetteit!" Az Úr legnagyobb kegyelmes tette a mi Urunk Jézus Krisztus, általa bűnbócsánatunk, új életünk, és örök életünk van. Ez az evangélium. Az Úr kegyelmes tette az is, hogy az evangéliumra válaszolhatunk. Akik az Úr kegyelmére válaszoltak, azok alkotják az Egyházat. Az Egyház küldetése mindenkor az, hogy megszólítsa a világot a Krisztus evangéliumával. A világnak Krisztusra van szüksége. Az Egyház szolgálatában mindig csak Krisztus lehet a centrum. 
Veszprémben születtem 1964-ben, Szentgálon konfirmáltam, Balatonfüreden érettségiztem. Lelkészi oklevelet 1991-ben szereztem Budapesten, 1999-ben középiskolai vallástanári diplomát kaptam, az idén a Pannon Egyetem (Veszprémi Egyetem) Bölcsészettudományi Karán, antropológia-etika-társadalomismeret szakon vehettem át diplomámat. Jelenleg a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának doktori programjában veszek részt.

A Balatonalmádi-Balatonfüzfői Református Társegyházközségben szolgálok 1990 óta. A Pápai Reformárus Teológiai Akadémián 1999 óta tanítok homiletikát. Rendszeres dőadásokkal részt veszek a Doktorok Kollégiuma Gyakorlati Teológiai Szekciójának munkájában. Szakmai publikációim főként az igehirdetés tudományával foglalkoznak. Több egyházmegyei és egyházkerületi tisztséget tölthettem be az évek során.

Feleségem Cenkvári Klára szociálpedagógus, 18 éve hűséges társam, két lányunk van. Felgyorsult világunkban tekintettel kell lennünk az adott társadalmi változásokra. A ma embere nem a keresztyénség átfogó üzenete felől értelmezi magát, a református identitás sok helyen már nem adottság, a hagyományos közösségek felbomlottak, a településszerkezet megváltozott. Ugyanakkor meggyőződésem, hogy mindezek ellenére óriási igény van társadalmunkban az Isten élő Igéjére, az evangéliumra, az Ige hirdetésére és magyarázatára, arra, hogy az emberek Isten Krisztusban közölt kegyelmét meghallják és megtapasztalják. Nagy kérdés, hogy a megváltozott és folyamatosan változó helyzetben hogyan tudjuk megszólítani az embereket. Megszólítani azokat, akik reformátusnak vallják magukat, akik sehova sem tartoznak, és akik megkeresnek bennünket. 

Mindezek mellett, csak felsorolva, az alábbi területeket tartom igen fontosnak: városi misszió, élni akaró kis gyülekezetek megsegítésének lehetőségei, lelkészeink továbbképzése és lelkigondozása, az egyházmegyék súlyának, ugyanakkor felelősségének erősítése, kerületi oktatási és diakóniai intézményeink megbecsülése, egyházvezetőként a személyes kapcsolatok kialakításának fontossága, kiemelt területeken egyházát szerető szakemberek bevonása, továbbá a beruházások értelmes, szakszerű átgondolása, az egységesülő Magyar Református Egyház és a Kálvin év kínálta feladatok. Fontosnak tartom az alapos készülést, a rövidséget és átláthatóságot, az együttmunkálkodást, a megbékéltetés szolgálatát, mert tartós konfliktusban nem adatik áldás. Szeretem egyházamat, áldom az Urat a szolgálat lehetőségéért.

1 % felajánlás

110405_mre_ajanlo

Támogassa Alapítványunkat Személyi Jövedelemadójának 1%-val!

„Balatonalmádi Református Egyházközségért Alapítvány" 

Adószámunk: 18915617-1-19