Alapítvány

„Balatonalmádi Református Egyházközségért Alapítvány"

 Támogassa Alapítványunkat Személyi Jövedelemadójának 1%-val:

Református Egyház technikai száma: 0066.

Adószámunk: 18915617-1-19

TARTALOMJEGYZÉK

Névjegyünk

Cím: 8220 Balatonalmádi, Baross Gábor utca 24. Telefon/Fax: 88/439-107
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. Honlap:
http://www.refalmadi.hu
Bankszámla:
OTP balatonalmádi fiók, 11748083-20010623
Adószám: 18915617-1-19

Kuratórium

1. Bódis Józsefné, 8220 Balatonalmádi, Szabolcs u. 29.
2. Bukvai Károly, 8220 Balatonalmádi, Baross G. u. 39.
3. Farkas dr. Miklós elnök, 8220 Balatonalmádi, Rét u. 3.
4. Oláh László, 8220 Balatonalmádi, Petőfi u. 6.
5. Steinbach József, 8220 Balatonalmádi, Baross G. u. 24.

Köszönet az 1%-ért

Alapítványunk ezúton köszöni meg azoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1%-t hozzánk irányították.

Az Apehtól átulat 1% összegek:
10/1997. naplószám: 30.229.-Ft
12/1998. naplószám: 23.902.-Ft
15/1999. naplószám: 40.809.-Ft

Hasznosítás:

Az 1997-es összegből a gyülekezeti könyvtár számára polcrendszert készíttettünk. Kiadás, 15/1998. sz. 49.680.-Ft. Ezt „a Balatonfűzfői Református Egyházközségért” Alapítvánnyal közösen valósítottuk meg. Az Alapítvány 1997-es 1%-át átutalta nekünk, hogy közös célra fordíthassuk:  Bevételezve, 14/1998. sz. 17.778.-Ft.

Az 1998-as és 1999-es összegből egy üzenetrögzítős faxot vásároltunk a lelkészi hivatal számára. Kiadás, 16/1999. sz. 65.000.-Ft.

Alapító okirat (1992.03.14.)

A Balatonalmádi Református Egyházközség a Polgári Törvénykönyv rendel­kezéseinek megfelelően alapítványt létesít:

1. Az alapítvány neve: Balatonalmádi Református Egyházközségért Alapit­vány.

2. Az alapítvány célja: Az új lelkészlakás felszerelése és fenntartása, szükséges fejlesztése és karbantartása. A templomépület esetleges bővítése, külső és belső felújítása. A gyülekezet lelki életének fellendítése. Az ifjuság erkölcsi nevelése. Valamint városunk területén a hitélet feltételeinek támogatása.

3. Az alapítvány székhelye: 8220 Balatonalmádi, Baross Gábor utca 24.

4. Az alapítvány vagyona: Az alapítvány létesítéskori vagyona: 30.000.-Ft, azaz harmincezer.-Ft.

5. Az alapítvány nyitott: Az alapítványhoz, vagyonának növeléséhez természetes és jogi személyek korlátozás nélkül csatlakozhatnrak, ez azonban nem járhat az alapítvány céljának módosításával.

6. Az alapítvány vagyonának kezelése: Az alapítván vagyonát az OTP balatonalmádi fiókjánál nyitott számlán kell elhelyezni. Az alapítványhoz történő csatlakozás esetén a csatlakozó által áltutalt összeg az alapítvány vagyonát növeli. A csatlako­zásról a csatlakozó részére az alapítvány kuratóriuma a csatlakozás tényét igazoló okiratot kiadja.

7. Az alapítvány vagyonának felhasználási módja: 10.000.-Ft kivételével a vagyon és kamatai folyamatosan felhasználhatók.

8. Az alapítvány kuratóriuma: A kuratórium az alapító okiratban meghatározott célok megvalósítása érdekében önállóan gazdálkodik. Az alapítványt öt tagu kuratórium kezeli. A kuratórium tagjai:
- Dr. Farkas Miklós orvos, a kuratórium elnöke, 8220 Balatonalmádi, Györgyi Dénes u. 11.
- Bolla Ferenc nyugalmazott református lelkész, 8220 Balatonalmádi Baross Gábor u. 24.
- Erdődi András egyházközségi gondnok, 8220 Balatonalmádi, Buzavirág u. 16.
- Péter Zoltán presbiter, 8220 balatonalmádi, Móra F. u. 5.
- Steinbach József református lelkész, 8220 Balatonalmádi, Baross Gábor u. 24.

A kuratórium szükség szerint, de évente legalább két alkalkommal ülésezik. A kurtórium tagjai jegyzőkönyvben rögzített és aláírt többségi szavazattal határoznak az alapítvány ügyében. A kuratórium évente le­glább egy alkalommal köteles tájékoztatást adni a helyi sajtó vagy a Reformátusok Lapja útján az alapítványhoz való csatlakozás lehetőségé­ről és a kitűzött célok teljesítésének helyzetéről. A kuratórium tag­jainak tisztsége megszűnik a kuratórium tagjának lemondásával, vissza­hivásával, elhalálozásával, az alapítvány megszűnésével. Az alapítványt rendelő, amennyiben a kuratórium létszáma öt fő alá csökken, azt 15 napon belül kiegészíti. Az alapítvány nevében tett nyilatkozatok érvé­nyességéhez a kuratórium bármely két tagjának, az e minőségük megjelölé­sével történő aláírása szükséges.

9. Az alapítvány képviselője:
Dr. Farkas Miklós orvos. Címe: 8220 Balatonalmádi, Györgyi Dénes u. 11.

10. A létesítést jóváhagyó egyházi határozatok:
Az alapítványt létesítő okirat az egyházi felsőbb hatóság jóváhagyásával és az egyházközség presbitériumának 7/1992. sz. határozata nyomán készült.

Balatonalmádi, 1992. március hó 14. nap.

Aláírások: Dr. Farkas Miklós kuratóriumi elnök sk., Steinbach József református lelkész, kurátor sk., Erdődi András gondnok, kurátor sk.

ALAPÍTÓ OKIRAT BEJEGYZÉSE (1992.03.23. - 60 072/1992/2)

Veszprém Megyei Bíróság PK. 60 072/1992/2.szám.

A Veszprém Megyei Bíróság a Balatonalmádi Református Egyházközség alapító által létrehozott és a benyújtott alapító okiratban meg­nevezett "BALATONALMÁDI REFORMÁTUS EGYHdZKÖZSÉGÉRT" nevű alapít­vány bírósági nyilvántartásba vétele iránti kérelme tárgyában meghozta a következő

V é g z é s t

A bíróság az alapítvány bírósági nyilvántartásba vételét elrendeli, és az alapítványt a bírósági nyilvántartásba 341. számon bejegyzi a következő adatok feltüntetésével

Az alapítvány neve: „BALATONALMÁDI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉGÉRT" Alapítvány

Székhelye: 8220 Balatonalmádi, Baross Gábor u. 24.

Célja: az új lelkészlakás felszerelése és fenntartása, szüksé­ges fejlesztése és karbantartása, a templomépület esetleges bővítése, külső és belső felújítása, a gyü­lekezet lelki életének fellendítése, az ifjúság erköl­csi nevelése, valamint a város területén a hitélet feltételeinek támogatása.
céljára rendelt vagyona: 30.000.- Ft /Harmincezer forint/.
vagyonának felhasználási módja: 10.000.-Ft kivételével a va­gyon és kamatai folyamatosan felhasználhatók.
csatlakozás lehetősége:
nyitott alapítvány.
képviselőjének neve:
Dr.Farkas Miklós kuratóriumi elnök.
képviselőjének címe:
8220 Balatonalmádi, György Dénes u. ll.
kezelő szervezete:
öt tagú kuratórium.

A végzést a Veszprém Megyei Főügyészségnek megküldi.
A végzés ellen annak kézbesítésétől számított 15 napon belül a Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bíróságához címzett, de a Veszprém Megyei Bíróságnál 4 példányban benyújtható fellebbezésnek van helye.

Veszprém, 1992. március 23. Dr Perényi Ödön bíró sk.

Az Apeh Veszprém Megyei igazgatósága a 184321/1992. számú, 1992. április 08-án kiadott, dr. Vajcs József osztályvezető által aláírt határozatában hozzájárul, hogy  „Balatonalmádi Református Egyházközségért” Alapítvány az alapítvány céljára átadott pénzösszeg befizetéséről a személyi jövedelmadó kedvezményre jogosító igazolást kiadja.

APEH IGAZOLÁS (1992.04.08. - 184321/1992)

Veszprém Megyei Bíróság

PK. 60 072/1992/4. Szám

A Veszprém Megyei Bíróság a Balatonalmádi Református Egyházközség­ért Alapítvány /8220 Balatonalmádi, Baross G.u. 24./ kérelmezőnek a bíróságii nyilvántartásba vétele iránti ügyében meghozta a következő

V É G Z É S T

A bíróság az alapító okirat 1997. április 23.-i módosítását, mely szerint a kuratórium teljes névsora a következő

1. Dr. Fakas Miklós, a kuratórium elnöke, 8220 Balatonalmádi, Rákóczi u. 32.
2. Steinbach József 8220 Balatonalmádi, Baross G. u. 24.
3. Oláh László 8220 Balatonalmádi, Petőfi u. 12.
4. Bódis Józsefné, 8220 Balatonalmádi, Szabolcs u. 29.
5. Erdődi András 8220 Balatonalmádi, Buzavirág u. 16.

Az OTP.-nél aláírók: Dr. Farkas Miklós, Steinbach József, Oláh László, Bódis Józsefné.

tudomásul veszi

Veszprém, 1997. június 12. Szabóné Dr.Farkas Rozália

megyei bíró sk.

1% IGÉNYLÉSHEZ SZÜKSÉGES OKIRAT  (1997.09.30. - 60 072/1992/6)

Veszprém Megyei Bíróság

Pk. 60 072/1992/6.

A bíróság végzésében elrendeli az alapító okirat 1997. szeptember 8-i módosítását, mely szerint: A Balatonalmádi Református Egyházközségért Alapítvány politikai pártoktól független. A Balatonalmádi Református Egyházközségért Alapítvány országgyűlési képviselőjelölt állítását és támogatását a jövőben is kizárja tevékenységéből.

Veszprém, 1997. szeptember 30. Dr. Bálványi Erzsébet

sk. megyei bíró

KÖZHASZNÚSÁGÉRT MÓDOSÍTÓ OKIRAT (1998.11.26.)

l.) 1992. március hó 14. napján Alapító Okirattal létrehoztuk a Balatonalmádi Református Egyházközségért Alapítványt. Annak érdekében, hogy az Alapítvány 1997. CLVI. törvényben előírtak szerint közhasznú nyilvántartásba vegyék, és a közhasznú szervezetek számára egyébként igénybe vehető kedvezményekkel élni tudjon, az Alapító Okiratot az alábbiak szerint módosítjuk.

2.) Az Alapító Okirat 2. pontja kiegészül az alábbiakkal:
„Az Alapítvány az 1997. évi CLVI. törvény szerint a következő közhasznú tevékenységet végzi:
a)      kulturális tevékenység
b)      gyermek-és ifjúságvédelm, gyermek és ifjúságvédelmi érdekképviselet,.”
3.) Az Alapító Okirat az alábbi 2/A ponttal egészül ki:
„2A Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, a gazdálkodás során elért eredményt kizárólag az Alapító Okiratban és annak módosításában meghatározott tevékenységre, illetve alapítványi célra lehet fordítani. Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Továbbá nem állít jelöltet sem országgyűlési sem helyhatósági választáson, valamint a jelöltek állítását anyagilag nem támogatja. Az Alapítvány által nyújtott szolgáltatások az Alapítványi célnak megfelelően bárki számára hozzáférhető.”
4.) Az Alapító Okirat az alábbi 8/A ponttal egészül ki:
8/A Az Alapítvány kuratóriuma szükség szerint, de legalább évente ülésezik. A kuratórium tagjait a kuratórium elnöke a napirend közlésével az ülésekre írásban meghívja. A kuratórium ülései nyilvánosak, a kuratórium akkor határozatképes, ha azon a tagok több, mint a fele jelen van. Nem lehet a kuratórium tagja az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be, annak megszüntét megelőző legalább két évig vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A kuratórium tagja köteles az Alapítványt előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget vagy egyébként bármilyen vezető tisztséget más közhasznú szervezetnél is betölt.

5.) Az Alapító Okirat 8.§-ban megállapított kuratóriumi döntési jogkör az alábbiakra is kiterjed: Az Alapítvány éves beszámolójának elfogadásáról, A közhasznúsági jelentés elfogadásáról. A közhasznúsági jelentés elfogadásához a szavazatok 2/3-os többsége szükséges. Az Alapító Okirat 8. pontja egyebekben az alábbiak szerint egészül ki: A kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyben fel kell tüntetni az ott meghozott döntéseket, azok hatályát, a döntéshozatal időpontját, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát.

„A jegyzőkönyvbe foglalt döntések, valamint az Alapítvány gazdálkodására vonatkozó egyéb dokumentumok az Alapítvány székhelyén bárki által megtekinthető, feltéve, hogy az érdekelt betekintési szándékát a kuratórium elnökénél írésban jelezte, érdekeltségét valószínüsíti és a megtekintésre előzetesen időpontot egyeztetett. Megtagadható a betekintés engedélyezése, ha az személyiségi jogokat sértene…”

Módosul továbbá a kuratórium összetétele: Erdődi András kuratóriumi tag helyére Bukvai Károly, 8200 Veszprém, Egry J. u. 41.

6.) Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett részeit változatlan tartalommal hatályukban fenntartjuk

Veszprém, 1998. november 26. Steinbach József sk. alapító.

KÖZHASZNÚSÁGOT BEJEGYZŐ IRAT  (1999.01.19. - 60 072/1992/10)

Veszprém Megyei Bíróság

PK. 60 072/1992/l0. szám

Veszprém Megyei Bíróság a Balatonalmádi Református Egyházközség alapító által létrehozott "Balatonalmádi Református Egyházközsé­gért" Alapítvány  közhasznúsági bírósági nyil­vántartásba vétele iránti kérelme tárgyában meghozta a következő

VÉGZÉST

A megyei bíróság az alapítvány közhasznúsági nyilvántartásba vételét elrendeli. A végzést a Veszprém Megyei Főügyészségnek megküldi.A végzés ellen annak kézbesítésétől számított 15 napon belül a Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának címzett, de a Veszprém Megyei Bíróságnál 5 példányban benyújtható fellebbezésnek van helye.
I N D 0 K 0 L Á S

Az alapító kéremet nyújtott be az alapítvány közhasznúsági nyilvántartásba vétele iránt.  A bíróság megállapította, hogy a létesítő okirat tartalmazza az 1.997.évi CLVI. tv. 4.§-ában, valamint 7.§-ában előírtakat. A bírósági erre tekintettel az 1997. évi CLVI.tv. 2.§. /1/ és /2/ bekezdése alapján az alapítványt közhasznú szervezetté minősí­tette. Az ugyanezen tv. 22.§. /3/ bekezdés rendelkezése folytán a hatá­rozatot az ügyészségnek megküldeni rendelte. A fellebbezés a 105/1952./XII.28./ MT.számú rendelet 13§. /3/ bekezdése folytán alkalmazandó Pp. 223.§.-án alapszik.

Veszprém, 1999. január 19. Dr. Bálványi Erzsébet megyei bíró sk.

1 % felajánlás

110405_mre_ajanlo

Támogassa Alapítványunkat Személyi Jövedelemadójának 1%-val!

„Balatonalmádi Református Egyházközségért Alapítvány" 

Adószámunk: 18915617-1-19